Βραβεία Ευρωπαίου Εφευρέτη 2018

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO) ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη (European Inventor Award) 2018».

Τα ετήσια βραβεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, απονέμονται σε καινοτόμους εφευρέτες που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην τεχνολογική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη.

Ενδιαφερόμενοι από τη βιομηχανία, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, φορείς σχετικούς με τη διανοητική ιδιοκτησία καθώς και το ευρύ κοινό μπορούν να προτείνουν μια υποψηφιότητα, χωρίς απαραίτητα να είναι οι ίδιοι εφευρέτες. Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν, ανεξαρτήτως τεχνολογικού πεδίου, σε πέντε κατηγορίες ως ακολούθως: «Βιομηχανία», «Έρευνα», «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», «Χώρες μη-μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας» και «Επίτευγμα Ζωής».

Οι νικητές των βραβείων κάθε κατηγορίας επιλέγονται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, της ακαδημίας και της έρευνας, οι οποίοι εξετάζουν τις προτάσεις με κριτήριο τη συνεισφορά τους στην τεχνολογική πρόοδο, την κοινωνική εξέλιξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Για τα βραβεία του 2018, οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2017 ενώ οι τελικές υποψηφιότητες αναμένεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2018. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προσκληθούν στην Τελετή Βράβευσης για την ανάδειξη των νικητών κάθε κατηγορίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το βραβείο και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.epo.org/european-inventor.

Τα βραβεία θεσπίστηκαν το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και επιβραβεύουν κάθε χρόνο σημαντικές εφευρέσεις που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, με στόχο να αποδώσουν στους εφευρέτες την αναγνώριση που τους αξίζει και να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την προστασία νέων ιδεών και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επικοινωνώντας με το Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ) – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα την Έκθεση Ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των Οδηγιών που σχετίζονται με τους καταναλωτές και την εμπορία προϊόντων καθώς και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιβεβαίωσαν ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών παραμένει κατάλληλο για το σκοπό αυτό. Οι ισχύουσες Οδηγίες, όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, κατορθώνουν να λύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι καταναλωτές, ακόμη και σε ηλεκτρονικές αγορές. Επίσης τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ανάγκη να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση, η επιβολή κανόνων και ευκαιριών αποζημίωσης, ώστε να αξιοποιηθεί στον καλύτερο βαθμό η ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές, με την οποία ζητά τις απόψεις των ενδιαφερομένων για όλες τις πιθανές συνέπειες της νομοθεσίας.

Η διαβούλευση αυτή είναι μια ευκαιρία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι προβλεπόμενες νομοθετικές αλλαγές στις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες σε καταναλωτές στην Ευρώπη. 

Η έρευνα απευθύνεται σε όλες τις Μμε που συσχετίζονται με καταναλωτές και αποτελείται από τρία μέρη:

  1. Το πρώτο μέρος περιέχει γενικά ερωτήματα σχετικά με την κάθε επιχείρηση
  2. Το δεύτερο μέρος έχει δύο τμήματα:
  3. Δυνατότητες αποκατάστασης (όπως λήξη σύμβασης, επανάκτηση χρημάτων) για τους καταναλωτές που είναι θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
  4. Καλύτερη επιβολή ποινών – ενίσχυση κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων προστασίας των καταναλωτών
  • Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τρία ειδικά ερωτηματολόγια σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
  1. Πιθανή απλούστευση των υφιστάμενων Οδηγιών σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κυρίως των Οδηγιών που σχετίζονται με το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο των 14 ημερών κατά την οποία οι καταναλωτές μπορούν να ακυρώσουν την παραγγελία και να επιστρέψουν το προϊόν που αγοράστηκε ηλεκτρονικά.
  2. Στοχευμένη αναθεώρηση των Οδηγιών για τη βελτίωση της διαφάνειας των θέσεων αγοράς στο διαδίκτυο
  • Στοχευμένη αναθεώρηση των Οδηγιών σχετικά με τις «δωρεάν» ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες οι καταναλωτές δεν πληρώνουν με χρήματα αλλά παρέχουν δεδομένα (π.χ. αποθήκευση δεδομένων σε cloud, ηλεκτρονική μάθηση, κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες επικοινωνίας)

Για την δική σας διευκόλυνση, η έρευνα είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να επιλέξετε να απαντήσετε είτε σε όλα τα μέρη είτε μόνο στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που θεωρείτε πιο σχετικό με εσάς.

Η διαβούλευση αυτή θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει πιο αποτελεσματικούς κανονισμούς τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, η συμβολή σας σε αυτή την έρευνα είναι πολύ σημαντική. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και σταλεί στο φαξ. 22661044 ή στο email stalo@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Connecticore εξέφρασε την πρόθεση να πραγματοποιήσει
επίσκεψη στην Κύπρο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 με σκοπό να παρουσιάσει σε κυπριακές
επιχειρήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να συνάψει συνεργασία/ες με εταιρείες που
ασχολούνται με λύσεις πληροφορικής και θα ήθελαν να προσφέρουν υπηρεσίες cloud στους
πελάτες τους που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους για μηχανοργάνωση.

Η εταιρεία παρέχει λύσεις με τις οποίες μια εταιρεία δεν χρειάζεται να έχει καθόλου μηχανήματα στον χώρο της. Επίσης προσφέρει πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δίνει η εν λόγω εταιρεία έχουν να κάνουν με:
• Την ασφάλεια που δίνει η λύση. Η ιδιωτικότητα της πληροφορίας έναντι οποιουδήποτε
εξωτερικού είναι εξασφαλισμένη. Η Ελληνική εταιρεία είναι από τις πολύ λίγες που είναι
πιστοποιημένη για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων.
• Την μεγάλη εξοικονόμηση πόρων που προσφέρει η ανυπαρξία μηχανημάτων. Μπορεί ο
χρήστης μέσα από το κινητό του, από τάμπλετ, από ένα φορητό που έχει να βλέπει παντού
το ίδιο περιβάλλον εργασίας του. Επιπρόσθετα, δίνουν εξαιρετικές τιμές παροχής των
υπηρεσιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της: www.connecticore.com.

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις μπορούν να διεξαχθούν στα γραφεία των Κυπριακών
επιχειρήσεων ή στα γραφεία του ΙΠΕ εάν το επιθυμείτε.

Εάν ενδιαφέρεστε να συναντήσετε την εν λόγω εταιρεία παρακαλώ όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον
στέλνοντας την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nkaffa@research.org.cy το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλώ μην επικοινωνείτε απευθείας με την εταιρεία καθώς οι συναντήσεις, στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής αποστολής, θα προγραμματιστούν από το ΙΠΕ ως συντονιστής του εθνικού
δικτύου – μέλος του Enterprise Europe Network και μέλος της Θεματικής Ομάδας για το ICT.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Νέδη Καφφά, Επιστημονικός Λειτουργός στο
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, τηλ. 22205039.

Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε ή να λάβετε μέρος στη Διεθνή Έκθεση της «ANUGA 2017» (7-11 Οκτωβρίου 2017), μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα Τροφίμων & Ποτών που διοργανώνει το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ), στις 6 Οκτωβρίου 2017 στην Κολωνία της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα.

Επιχειρηματικές Συναντήσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), 14-15 Νοεμβρίου 2017, Λουξεμβούργο Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Luxembourg Internet Days

Διαβάστε περισσότερα.

Σχεδίου Χορηγιών ΚΟΤ 2014 – 2020 Επενδύσεις εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει εξαγγείλει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 2014–2020. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16,0εκ.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ενημερωτικό Οδηγό και των οποίων οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν:

Άξονας Α Δημιουργία Αυθύπαρκτων νέων εμπλουτιστικών έργων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών των τμημάτων αγοράς του Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
Συνεδριακά Κέντρα, Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης, Συνεδριακά Κέντρα εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Κολύμβησης εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
Άξονας Β Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού σε Υφιστάμενα Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα
 
Άξονας Γ Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, τον εμπλουτισμό, την επέκταση, καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Συνεδριακοί Χώροι εντός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, Αθλητικές Εγκαταστάσεις για Ποδόσφαιρο, Αθλητικές Εγκαταστάσεις για Κολύμβηση, Αθλητικές Εγκαταστάσεις για Ποδηλασία, Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Τα Έντυπα Αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει ο ΚΟΤ για το εν λόγω Σχέδιο: http://sxedioxorigion.com/entipa-etiseon/

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους του Σχεδίου, πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση incentives-consultation@visitcyprus.com μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 04 Αυγούστου 2017 μέχρι τις 05 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:30. Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Τέλος, να σας αναφέρουμε ότι θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Ενημέρωσης, την Τρίτη, 29/8/2017 και ώρα 10:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στην Λευκωσία. Η δήλωση συμμετοχής για την ημερίδα πρέπει να υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: incentives-consultation@visitcyprus.com

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network

Eπιχορηγημένη φιλοξενία διδακτορικών φοιτητών από την Ισπανία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα επιχορηγημένης φιλοξενίας διδακτορικών φοιτητών από την Ισπανία.

Στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος INPhINIT, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενείας των διδακτορικών φοιτητών στους τομείς του Science, Technology, Engineering, Mathematics, Bio and Health, με τα έξοδα πληρωμένα (secondment/internship) σε επιχειρήσεις.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

Δυνατότητες συνεργασίας με το 5G Lab

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ερευνητές για την δημιουργία  στο Γκρόνινκεν, Ολλανδία.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η δοκιμή και πειραματισμός με νέες ιδέες σχετικά με νέες μορφές επικοινωνίας με την χρήση δικτύων 5G. Το εργαστήριο είναι ανοικτό για επιχειρηματίες, οργανισμούς, πανεπιστήμια και φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα συνεργασίας με το 5G Lab μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

Έρευνα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τις μη συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο Σχέδιο Παροχής Δανειακών Διευκολύνσεων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» μέσω Κυπριακών Τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα.

Επίσκεψη Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Phil Hogan, στην Σαουδική Αραβία και το Ιράν, στις 7 – 12 Νοεμβρίου 2017

6 Ιουλίου, 2017

Επίσκεψη Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Phil Hogan, στην Σαουδική Αραβία και το Ιράν, στις 7 – 12 Νοεμβρίου 2017

Σας πληροφορούμε ότι στις 7-12 Νοεμβρίου 2017, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Phil Hogan, θα πραγματοποιήσει διπλωματικές επαφές στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν.

Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης, θα διοργανωθεί επιχειρηματική αποστολή με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων (agri-food business). Ο Επίτροπος θα συνοδεύεται από αντιπροσωπεία Ανώτερων Αξιωματούχων, Ευρωπαϊκών Εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών και από Οργανώσεις παραγωγών.

Γι’ αυτό όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή και να λάβουν μέρος στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων με επιχειρηματικούς φορείς των δύο χωρών, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 στον παρακάτω σύνδεσμο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAGRISaudiArabiaIran2017

Σημειώνεται ότι τα έξοδα συμμετοχής θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Οι τομείς στους οποίους δίνει προτεραιότητα η Επιτροπή όσον αφορά στη συγκεκριμένη επίσκεψη είναι:

-φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα
-ελαιόλαδο
-είδη αρτο-ζαχαροπλαστικής
-προϊόντα σοκολάτας
-πουλερικά, βόειο κρέας
-γαλακτοκομικά προϊόντα
-σιτηρά
-πρόσθετα τροφίμων 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/commissioner-hogan-continues-diplomatic-offensive-saudi-arabia-and-iran_en

Με εκτίμηση

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο